Škola obnovy venkova Obec Třanovice Třanovice služby o.p.s. Elektronická zelená knihovna Třanovice
oddělovač
Stránky:

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO)

08.08.2011 10:05

Národní síť EVVO: http://www.narodnisit.cz/

Moravskoslezské EVVO listy: http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/publikace/evvo_listy_2.pdf

Síť ekocenter v ČR: http://www.ekocentra.cz/moravskoslezsky-kraj/zelene-centrum-tranovice.htm

Enviweb: http://www.enviweb.cz

Klub ekologické výchovy: https://kev.ecn.cz 

 
 

Instituce a organizace

08.08.2011 09:03

CENIA - česká informační agentura životního prostředí:

http://www.cenia.cz/

 

Ministerstvo životního prostředí:

http://www.mzp.cz/

 

Státní fond životního prostředí České republiky:

https://www.sfzp.cz/

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu:

http://www.mpo.cz/

 

Minosterstvo pro místní rozvoj:

http://www.mmr.cz

 

Minosterstvo zemědělství:

http://www.eagri.cz

 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.:

http://www.vukoz.cz/

 

Veronica - ekologický institut:

http://www.veronica.cz/

 

Sdružení Calla:

http://calla.ecn.cz/index.php?path=hl_stranka&php=4_nabidka.php

 

Český svaz ochránců přírody:

http://www.csop.cz

 

Agora Central Europe - společnost pro demokracii a kulturu:

http://www.agora-ce.cz

 

České ekologické manažerské centrum:

http://www.cemc.cz

 
 

Udržitelný rozvoj

08.08.2011 09:03

Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj:

http://www.timur.cz

 
 

Místo, ve kterém žijeme

08.08.2011 09:02

Moravskoslezský kraj:

http://kr-moravskoslezsky.cz

 

Region Beskydy:

http://www.regionbeskydy.cz

 

Sdružení obcí povodí Stonávky:

http://www.stonavka.cz

 

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady:

http://mikroregionzermanickeaterlickeprehrady.cz/

 

Sdružení obcí povodí Morávky:

http://www.povodimoravky.cz

 

Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice:

http://www.regionbeskydy.cz/Content/fmr.aspx?clanekid=2878

 

Zájmové srdužení Frýdlantsko - Beskydy:

http://www.beskydy-obce.cz

 
 

Místní agenda 21

08.08.2011 09:01

MA 21 v Moravskoslezském kraji:

http://ma21.kr-moravskoslezsky.cz/

 

MA 21:

http://ma21.cenia.cz/

 
 

Rozvoj venkova

08.08.2011 09:01

Škola obnovy venkova Třanovice:

http://sov.tranovice.org

 

Spolek pro obnovu venkova ČR:

http://www.spov.org

 

Národní síť místních akčních skupin ČR:

http://www.nsmascr.cz

 

Národní síť zdravých měst ČR:

http://zdravamesta.cz

 

Dobrá Praxe:

http://dobrapraxe.cz/

 

Data Plán:

http://dataplan.info

 

Regionální rozvoj:

http://www.regionalnirozvoj.cz

 

 

 
 

Úspory a obnovitelné zdroje energií

08.08.2011 09:01

Obnovitelné zdroje energie:

www.oze.cz

 

EkoWATT, centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie:

www.ekowatt.cz

 

Energetický informační systém:

http://www.eis.cz/

 

Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje:

http://www.keamsk.cz

 

Energetika.cz:

http://www.energetika.cz/

 

Tzbinfo, stavebnictví, úspory energií, technická zařízení budov:

http://www.tzb-info.cz/

 

BIOM - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití:

http://biom.cz

 

 
 

Odpadové hospodářství a separace odpadů

08.08.2011 09:00

EKO-KOM, a.s.:

http://www.ekokom.cz

 

ASEKOL, s.r.o.:

http://www.asekol.cz

 

ELEKTROWIN, A.S.

http://www.elektrowin.cz

 

Odpad je energie:

http://odpadjeenergie.cz

 

Databáze kompostáren:

http://www.zeraagency.eu/kompostarny/public

 
 

Udržitelná spotřeba, ekoznačení a zelené nakupování

08.08.2011 09:00

Seznam ekologicky šetrných výrobků:

http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/MZPMSFHMV9DV

 

O ekoznačení:

http://www.ekoznacka.cz

 

Zelené úřadování:

http://zeleneuradovani.cz

 
 

Brownfields

08.08.2011 09:00

Institut udržitelného rozvoje sídel:

http://www.brownfields.cz/

 

Brownfields v Moravskoslezském kraji:

http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/brownfields.html